Warranty ECOVACS Europe GmbH

1. Allmänt

ECOVACS Europe GmbH garanterar till slutkonsumenterna enligt följande villkor, under en period av två (2) år från den första försäljningen via auktoriserade återförsäljare till konsumenten, att apparaten inte uppvisar några fabrikationsfel i material eller bearbetning när de används för sitt avsedda ändamål i hushållen.

Denna garanti gäller uteslutande för privat användning av våra robotar i Europeiska unionen och inte för professionell användning i verksamheter.
Garantin för batterier är två (2) år.
Garantin är bunden till den första köparen och kan därför inte överlåtas. Denna garanti som ges av ECOVACS Europe GmbH påverkar inte konsumentens lagstadgade garantirättigheter och har ingen begränsning.

För vår gräsklippningsrobot GOAT G1 garanteras hårdvaran i tre (3) år, medan batteriet garanteras i två (2) år. Tillbehören garanteras i ett (1) år.
Observera att förbrukningsdelar som t.ex. torrceller, kameraborstar och knivar inte omfattas av den fria garantin.
Observera dessutom att apparaten inte kan garanteras om den skadas av vatten på grund av att den spolas av en högtryckstvätt.

För att göra ett anspråk på din garanti var god följ instruktionerna på vår supportsida på https://www.ecovacs.com/se/support.
Om du behöver ändra land kan du göra det på vår sida med landslista på https://www.ecovacs.com/se/change-location.
Observera att garantin inte gäller i Grekland, Belarus, Liechtenstein och Ryssland.

2. Garantitäckning

Om ett fel skulle uppstå som undantag under garantiperioden, skall ECOVACS Europe GmbH åta sig följande, efter eget skön, om kunden lämnar in en fordran inom ramen för tillverkarens garanti:

 • reparera utrustningen,
 • ersätta utrustningen eller ersätta den med en annan produkt som är ny eller tillverkad av nya eller fortfarande användbara, redan använda delar och som minst motsvarar den ursprungliga produkten vad gäller funktionalitet, eller
 • ersätta utrustningen eller ersätta den med en annan produkt som är ny och en uppgraderad modell som i jämförelse med den ursprungliga produkten har åtminstone liknande eller uppgraderade funktioner.

Om garantianspråket är giltigt och ECOVACS Europe GmbH utför reparationen eller utbytet leder detta inte till en förlängning eller en ny start av garantin. Garantitiden skall därför alltid upphöra efter två år, räknat från dagen för första inköpet, oberoende av eventuella giltiga garantianspråk. All den ersatta gamla utrustningen och delar skall bli ECOVACS Europe GmbHs egendom. Ytterligare anspråk från garantiavtalet är uteslutna. Denna uteslutning gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa, uppsåtligt uppsåt och grov vårdslöshet, produktansvar och vid brott mot väsentliga skyldigheter som äventyrar uppnåendet av syftet med garantin. Likaså ska de lagstadgade garantirättigheterna förbli opåverkade av denna uteslutning.

För att göra anspråk på garantin måste man

 • 1) rapportera eventuella defekter som uppstår omedelbart till ECOVACS-supporten så fort de dyker upp och
 • 2) uppvisa originalfakturan eller kvittot från återförsäljaren (som visar inköpsdatum, förlagan och namnet på återförsäljaren).

3. Garanti uteslutning

Undantagna från garantin är:

 • regelbundet underhåll, inspektion och reparation eller utbyte av delar på grund av normala tecken på slitage.
 • olämplig, hård eller felaktig hantering, behandling, användning eller skötsel av utrustningen;
 • de indirekta följderna av ett eventuellt fel (förlust av användning, utebliven vinst osv.)
 • Skador på grund av fall som en konsekvens av att inte använda säkerhetssystemet (sugkuddar och säkerhetsrep).
 • ändra, ta bort eller andra sätt att göra typbeskrivningen eller serienumret på utrustningen oidentifierbar eller oläslig;
 • skador som uppstår vid olyckor eller yttre påverkan (blixtnedslag, eld, vatten) eller andra force majeure-händelser;
 • batteriet kortsluts om tätningsmedlet på batterihuset eller cellerna skadas av köparen;
 • batteriet används i annan utrustning än som föreskrivs;
 • Att säkerhetsanvisningarna och/eller produktanvisningarna inte iakttas.
 • Avsedd eller uppsåtlig skada på utrustningen eller batteriet;
 • Användning av produktreservdelar eller andra utbytbara delar (inklusive förbrukningsvaror) som inte erbjuds eller rekommenderas av ECOVACS Europe GmbH;
 • Eventuella reparationer, ändringar, ändringar eller ombyggnad av den utrustning som utförs av personer som inte har tillstånd till detta av ECOVACS Europe GmbH.
 • Ersättning för egentillverkade, otillbörliga transporter (t.ex. med olämpliga förpackningar).
 • Användning av utrustningen för kommersiella ändamål eller i samband med en handel.

Observera att ett fel i den mening som avses i dessa garantivillkor inte skall omfatta situationen där en ändring eller ändring måste göras på den utrustning som inte fanns i specifikationerna för originalutrustningen för att göra utrustningen möjlig (t.ex. ändring av andra mottagnings- eller anslutningsstandarder). Denna garanti gäller inte tillbehör och andra förbrukningsartiklar som filter eller penslar.

Vidare utesluts tillbehör och andra förbrukningsvaror som filter eller borstar från denna garanti.

Om du har ytterligare frågor om våra produkter eller för detaljerad garantiinformation, kontakta vår support eller besök vår hemsida.

Kontakta oss:

 0200-753382 (gratis),
 service-se@ecovacs-europe.com

4. Anmärkning

Skicka inga defekta enheter till postadressen i Düsseldorf. Vid fel, kontakta vår servicejour exklusivt.