Fabrieksgarantie ECOVACS Europe GmbH

Dit is een vertaling van de fabrieksgarantie uit het Duits.

1. Algemeen

ECOVACS Europe GmbH garandeert eindgebruikers dat de apparaten bij normaal huishoudelijk gebruik voor een periode van twee (2) jaar vanaf de verkoopdatum aan de consument via een detailhandelaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Batterijen hebben een garantie van twee (2) jaar. De garantie is voorbehouden aan de oorspronkelijke koper en is derhalve niet overdraagbaar. Deze garantie van ECOVACS Europe GmbH doet geen afbreuk aan de wettelijke garantierechten van de consument en is op geen enkele manier beperkt.

Deze garantie is alleen geldig in het Europese land waar het apparaat is gekocht. Op de voorwaarde dat het land voorkomt op de lijst van landen op https://www.ecovacs.com/be-nl/change-location. Om gebruik te maken van het recht op garantie, volg je de instructies op https://www.ecovacs.com/be-nl/support.

2. Omvang van de garantie

Indien zich bij uitzondering tijdens de garantieperiode een defect voordoet, verplicht ECOVACS Europe GmbH zich, voor zover de klant aanspraak doet op de fabrieksgarantie, tot:

 • reparatie van het apparaat,
 • vervanging van het apparaat en door een nieuw product of een product dat is gemaakt met nieuwe of gebruikte maar bruikbare onderdelen, waarbij de prestaties ten minste gelijk zijn aan die van het oorspronkelijke product, of
 • vervanging van het apparaat door een nieuw en verbeterd model dat ten minste een gelijkwaardige of verbeterde functionaliteit heeft in vergelijking met het oorspronkelijke product.

Indien aanspraak wordt gedaan op de garantie en ECOVACS Europe GmbH de reparatie of vervanging uitvoert, vormt dit geen verlenging of hernieuwing van de garantie. Daarom eindigt de garantieperiode, ongeacht de garantiegevallen, altijd na een periode van 2 jaar vanaf de eerste aankoopdatum. Alle oude vervangen apparaten en onderdelen worden eigendom van ECOVACS Europe GmbH. Andere aanspraken in verband met het garantiecontract zijn uitgesloten. De uitsluiting geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid, in geval van opzet en grove nalatigheid, productaansprakelijkheid en in geval van niet-naleving van wezenlijke verplichtingen die de vervulling van het voorwerp van de garantie in gevaar brengen. Bovendien blijft aanspraak op wettelijke garantie onaangetast door deze uitsluiting.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet je

 • 1. defecten zodra deze worden geconstateerd onmiddellijk aan de klantenservice van ECOVACS melden, en
 • 2. de originele factuur of het aankoopbewijs van de gespecialiseerde detailhandel (met vermelding van de datum van aankoop, de modelaanduiding en de naam van de detailhandelaar) overleggen.

3. Uitsluiting van de garantie

Van de garantie zijn uitgesloten:

 • regulier onderhoud, inspecties en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage
 • ongepaste of onjuiste hantering, behandeling, gebruik of verzorging van het apparaat;
 • indirecte gevolgen van een eventueel falen (gebruiksderving, winstderving, enz.)
 • schade veroorzaakt door vallen als gevolg van het niet gebruiken van het veiligheidssysteem (zuignap en veiligheidskabel);
 • wijziging, weglating, onherkenbaar of onleesbaar maken van de typeaanduiding of het serienummer van het apparaat;
 • schade veroorzaakt door ongevallen of invloeden van buitenaf (bliksem, brand, water) of andere gebeurtenissen van overmacht;
 • kortsluiting van de batterij, indien de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen door de koper werden beschadigd;
 • gebruik van de batterij in andere apparatuur dan die waarvoor hij bestemd is;
 • niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften en/of de handleiding van het product;
 • opzettelijke of weloverwogen schade aan het apparaat of de batterij;
 • gebruik van reserveonderdelen van het product of andere reserveonderdelen (inclusief verbruiksartikelen) die niet door ECOVACS Europe GmbH worden aangeboden of aanbevolen;
 • reparaties, aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan het apparaat door personen die niet door ECOVACS Europe GmbH zijn geautoriseerd;
 • vergoeding van de kosten veroorzaakt door onjuist transport door de gebruiker (bijv. met een onjuiste verpakking);
 • gebruik van het apparaat voor commerciële doeleinden of in het kader van een beroepsactiviteit.

Opgemerkt moet worden dat er geen sprake is van een gebrek in de garantie wanneer een wijziging of aanpassing aan het apparaat moet worden aangebracht om een gebruik van het apparaat mogelijk te maken waarvoor het in de oorspronkelijke specificatie niet bedoeld was (bijv. aanpassing aan een andere ontvangst- of aansluitingsnorm).

Bovendien zijn accessoires en andere verbruiksgoederen zoals filters of borstels uitgesloten van deze garantie.

Als je nog vragen hebt over onze producten en gedetailleerde informatie over de garantie wenst, kun je contact opnemen met onze klantenservice of onze website raadplegen.

Contactgegevens:

 0800-38089 (gratis nummer)
 service-be@ecovacs-europe.com

4. Waarschuwing

Er kunnen geen defecte apparaten naar het postadres in Düsseldorf worden verzonden. Neem bij defecten altijd contact op met onze klantenservice.